Podmienky

 

Sütiroler Bauernbund – Juho Tirolská únia poľnohospodárov a priamych kultivátorov
Ulica Michael Gamper 5
Postova schranka 421
39100 Bozen
Tel. +39 0471 999333
Fax +39 0471 981171
E–Mail Adresse: [email protected]
P. IVA. IT01521720217

ďalej len „AgriJobs“.

Zmluvným partnerom agentúry je výlučne farma („zákazník“).

 

Predmet zákazky

AgriJobs a Klient sa zaväzujú plniť vzájomne dohodnuté úlohy ustanovené v zmluve dohodnutej výlučne na základe všeobecných obchodných podmienok a cenníka AgriJobov. AgriJobs neuznáva odlišné alebo protichodné podmienky klienta, pokiaľ výslovne písomne ​​neakceptuje ich platnosť.

Zákazník vkladá inzeráty o zamestnaní priamo prostredníctvom aplikácie „Farmy Union“ „mein SBB“. Prostredníctvom aplikácie má zákazník prístup do vyhradenej oblasti webu AgriJobs, aby mohol spravovať svoje reklamy.

Ľudia, ktorí sa uchádzajú o klienta, nie sú klientmi ani zmluvnými stranami AgriJobs.


Uzatvorenie zmluvy

Zmluva sa uzatvára zaslaním inzerátu práce klientom prostredníctvom aplikácie „mein SBB“, s výhradou súhlasu s podmienkami a prehlásením o ochrane osobných údajov. Toto oznámenie bude zverejnené na webovej stránke www.agrijobs.it.

 

Zmluvné záväzky zákazníka

Používanie platformy na inzerciu pracovných miest zo strany klienta je spoplatnené.

Povinnosť zaplatiť vzniká vložením inzerátov o zamestnanie na webe AgriJobs, bez ohľadu na to, či medzi klientom a uchádzačom existuje pracovný pomer.

 

Uverejňovanie inzerátov o pracovných miestach

Inzeráty pracovných miest zadáva klient prostredníctvom aplikácie „mein SBB“ a následne zverejňujú na webovej stránke AgriJobs. Oznámenie bude uverejnené na webovej stránke AgriJobs po dobu 30 dní. AgriJobs nezodpovedá za žiadne omeškania spôsobené zákazníkom.

Zelené číslo

Zákaznícky servis je k dispozícii na bezplatnom čísle 800 437 670 od pondelka do piatka v týchto časoch: 08:00 – 12:00 a 13:30 – 18:00, okrem sviatkov.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

AgriJobs nezodpovedá za obsah inzerátov o pracovných miestach. Nároky na náhradu škody akéhokoľvek druhu týkajúce sa prezradenia a zverejnenia inzerátov a žiadostí o zamestnanie, ako aj následných kontaktov a obchodných vzťahov medzi zákazníkom a akýmikoľvek záujemcami sú vylúčené. To platí aj pre zástupcov spoločnosti AgriJobs a pomocných zástupcov.

Nároky na náhradu škody sú vylúčené aj v prípade porúch a porúch online platformy, ktoré možno pripísať aj technickým závadám alebo vyššej moci.

Vylúčenie zodpovednosti neplatí pre všetky tie zmluvné záväzky, ktoré AgriJobs musí nevyhnutne splniť, aby sa dosiahol zmluvný cieľ, ako aj pre prípady hrubej nedbanlivosti a / alebo úmyselného porušenia povinností agentúrou.

 

Príslušnosť a rozhodné právo

Výklad a plnenie týchto zmluvných podmienok podlieha talianskym právnym predpisom. Výhradným miestom jurisdikcie pre akýkoľvek spor alebo spor vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi AgriJobs a zákazníkom je Bolzano.

 

Dodatočné podmienky

Zmluva oprávňuje spoločnosť AgriJobs používať údaje o zákazníkoch na analýzu trendov a správy. Príslušné výsledky sa však zverejnia anonymne.

Zmluvné práva klienta nie sú prevoditeľné ani prenosné. Prevzatie zmluvy tretími stranami podlieha súhlasu AgriJobs.