Podmienky

 

Sütiroler Bauernbund – Juho Tirolská únia poľnohospodárov a priamych kultivátorov
Ulica Michael Gamper 5
Postova schranka 421
39100 Bozen
Tel. +39 0471 999333
Fax +39 0471 981171
E–Mail Adresse: [email protected]
P. IVA. IT01521720217

ďalej len „AgriJob“.

Zmluvným partnerom agentúry je výlučne farma („zákazník“).

 

Predmet zákazky

AgriJob a Klient sa zaväzujú plniť vzájomne dohodnuté úlohy ustanovené v zmluve dohodnutej výlučne na základe všeobecných obchodných podmienok a cenníka AgriJobov. AgriJob neuznáva odlišné alebo protichodné podmienky klienta, pokiaľ výslovne písomne ​​neakceptuje ich platnosť.

Zákazník vkladá inzeráty o zamestnaní priamo prostredníctvom aplikácie „Farmy Union“ „mein SBB“. Prostredníctvom aplikácie má zákazník prístup do vyhradenej oblasti webu AgriJob, aby mohol spravovať svoje reklamy.

Ľudia, ktorí sa uchádzajú o klienta, nie sú klientmi ani zmluvnými stranami AgriJob.


Uzatvorenie zmluvy

Zmluva sa uzatvára zaslaním inzerátu práce klientom, s výhradou súhlasu s podmienkami a prehlásením o ochrane osobných údajov. Toto oznámenie bude zverejnené na webovej stránke AgriJob.

 

Zmluvné záväzky zákazníka

Používanie platformy na inzerciu pracovných miest zo strany klienta je spoplatnené.

Povinnosť zaplatiť vzniká vložením inzerátov o zamestnanie na webe AgriJob, bez ohľadu na to, či medzi klientom a uchádzačom existuje pracovný pomer.

 

Uverejňovanie inzerátov o pracovných miestach

Inzeráty pracovných miest zadáva klient prostredníctvom aplikácie „mein SBB“ a následne zverejňujú na webovej stránke AgriJob. Oznámenie bude uverejnené na webovej stránke AgriJob po dobu 30 dní. AgriJob nezodpovedá za žiadne omeškania spôsobené zákazníkom.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

AgriJob nezodpovedá za obsah inzerátov o pracovných miestach. Nároky na náhradu škody akéhokoľvek druhu týkajúce sa prezradenia a zverejnenia inzerátov a žiadostí o zamestnanie, ako aj následných kontaktov a obchodných vzťahov medzi zákazníkom a akýmikoľvek záujemcami sú vylúčené. To platí aj pre zástupcov spoločnosti AgriJobs a pomocných zástupcov.

Nároky na náhradu škody sú vylúčené aj v prípade porúch a porúch online platformy, ktoré možno pripísať aj technickým závadám alebo vyššej moci.

Vylúčenie zodpovednosti neplatí pre všetky tie zmluvné záväzky, ktoré AgriJob musí nevyhnutne splniť, aby sa dosiahol zmluvný cieľ, ako aj pre prípady hrubej nedbanlivosti a / alebo úmyselného porušenia povinností agentúrou.

 

Príslušnosť a rozhodné právo

Výklad a plnenie týchto zmluvných podmienok podlieha talianskym právnym predpisom. Výhradným miestom jurisdikcie pre akýkoľvek spor alebo spor vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi AgriJob a zákazníkom je Bolzano.

 

Dodatočné podmienky

Zmluva oprávňuje spoločnosť AgriJob používať údaje o zákazníkoch na analýzu trendov a správy. Príslušné výsledky sa však zverejnia anonymne.

Zmluvné práva klienta nie sú prevoditeľné ani prenosné. Prevzatie zmluvy tretími stranami podlieha súhlasu AgriJob.