Ochrana osobnych udajov

 

Združenie farmárov a priamych pestovateľov Južného Tirolska – Südtiroler Bauernbund, so sídlom Via C.-M.-Gamper, 5, P.O. Box 421, I-39100 Bolzano, DPH IT01521720217 (ďalej len „vlastník“), ako správca údajov, vás informuje podľa čl. 13 Nariadenie EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), že vaše údaje budú spracované spôsobom a na tieto účely:

1. Predmet spracovania 

Správca údajov spracúva osobné, identifikačné a necitlivé údaje (napríklad, ale nielen), meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresu, telefón, e-mail – ďalej len „osobné údaje“ alebo dokonca „Údaje“), ktoré ste oznámili pri registrácii na stránke www.agrijobs.it (ďalej len „stránka“), zúčastnili sa prieskumov názorov a spokojnosti, vyplnili registračné formuláre prostredníctvom tejto stránky pre akcie organizované spoločnosťou Majiteľ online žiadosti o objasnenie alebo podporu a zaslanie spravodajcov.

2. Účel spracovania 

Vaše osobné údaje sa spracúvajú: A) bez vášho výslovného súhlasu av súlade s čl. 6 lett. b), e) GDPR na tieto účely služieb:

 • Riadenie a údržba stránky;
 • koncesia na používanie služieb, ktoré požadujete;
 • účasť prostredníctvom stránky na iniciatívach organizovaných správcom údajov (napríklad podujatí);
 • spracovanie žiadosti o kontakt;
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákonov, iných právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva alebo nariadenia orgánu;
 • plnenie povinností súvisiacich so správou;
 • plnenie zákonných účelov;
 • predchádzať alebo odhaľovať podvodné činnosti alebo zneužívanie škodlivé pre lokalitu;
 • vykonávať práva vlastníka, napríklad potvrdenie práva na súde.

B) Iba s Vaším osobitným a zreteľným súhlasom (článok 7 GDPR) na tieto ďalšie účely:

 • zasielanie e-mailových prieskumov názorov a spokojnosti, Newsletter a / alebo pozvánok na udalosti alebo registrácia na udalosti, na ktorých sa kontrolór údajov zúčastňuje alebo ktoré organizuje sám.

3. Metódy spracovania

Spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva pomocou postupov uvedených v čl. 4 n. 2) GDPR a presnejšie: zber, registrácia, organizácia, uchovávanie, konzultácie, spracovanie, úprava, výber, extrakcia, porovnanie, použitie, vzájomné prepojenie, blokovanie, komunikácia, zrušenie a zničenie údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v papierovej aj elektronickej a / alebo automatizovanej podobe prostredníctvom webovej stránky hostenej v cloude, spravovanej Úniou poľnohospodárov a priamymi pestovateľmi z južného Tirolska. Správca údajov spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov, v každom prípade však nie dlhšie ako 10 rokov od ukončenia vzťahu pre účely služieb a najviac 2 roky od zhromažďovania údajov pre iné účely.

4. Bezpečnosť

Správca údajov prijal rôzne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred rizikom straty, zneužitia alebo rušenia. Najmä: prijala opatrenia uvedené v čl. 32 GDPR; používa technológiu šifrovania údajov zavedenú štandardmi AES (BCrypt) a protokoly chráneného prenosu údajov známe ako HL7 a HTTPS; vyhovuje normám ISO / IEC 27000, WG3 a WG4.

5. Prístup k údajom

Vaše údaje môžu byť sprístupnené na účely uvedené v čl. 2.A) a 2.B):

 • zamestnancom a spolupracovníkom kontrolóra údajov ako zodpovedným osobám a / alebo interným manažérom správcov spracovania a / alebo systémov;
 • tretím stranám alebo iným právnickým osobám, dodávateľom, technikom podpory hardvéru a softvéru, úverovým inštitúciám, nezávislým pracovníkom atď. ktorí zadávajú činnosti v mene správcu údajov ako spracovatelia údajov.

6. Zverejňovanie údajov

Aj bez vášho výslovného súhlasu podľa čl. 6 lett. b) ac) GDPR, môže správca údajov oznámiť vaše údaje na účely uvedené v čl. 2.A) dozorným orgánom, súdnym orgánom a všetkým ostatným subjektom, ktorým je komunikácia zo zákona povinná na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Vaše údaje nebudú zverejnené.

7. Prenos údajov

Spravovanie a uchovávanie osobných údajov sa uskutočňuje v Európe na serveroch radiča údajov a / alebo spoločností tretích strán zodpovedných za spracovanie, ktoré sú nainštalované v EÚ. Údaje poľnohospodárov sa tiež zašlú spoločnosti Confagricoltura, so sídlom v C.so Vittorio Emanuele II, 101, 00186 Rím, v dôsledku dohody s touto organizáciou.

8. Povaha poskytovania údajov a dôsledky odmietnutia poskytnúť informácie

Oznamovanie údajov na účely uvedené v čl. 2.A) je povinné. V opačnom prípade vám nebudeme môcť zaručiť registráciu na webe alebo v službách umenia. 2.A). Poskytovanie údajov na účely uvedené v čl. 2.B) je voliteľné. Preto sa môžete rozhodnúť neposkytnúť žiadne údaje alebo následne odmietnuť možnosť spracovať už poskytnuté údaje: v takom prípade nebudete môcť dostávať pozvánky na udalosti, informačné bulletiny a prieskumy názorov a spokojnosti prostredníctvom e-mailu. V každom prípade budete mať naďalej nárok na Služby uvedené v čl. 2.A).

9. Práva zainteresovanej strany

Ako zainteresovaná strana máte práva uvedené v kapitole III GDPR a konkrétne práva na:

I. získam potvrdenie o existencii alebo neexistencii osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, aj keď ešte nie sú uložené, a ich komunikácii v zrozumiteľnej forme;

II. získať označenie: a) o pôvode osobných údajov; b) účelu a metódach spracovania; c) systém používaný v prípade elektronického spracovania údajov; d) hlavné identifikačné údaje prevádzkovateľa údajov, manažérov a určených zástupcov podľa čl. 3, ods. 1 GDPR; e) o subjektoch alebo kategóriách subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté, alebo o subjektoch, ktoré sa o nich môžu dozvedieť ako vymenovaný zástupca na vnútroštátnom území, manažéri alebo agenti.

III. získať: a) aktualizáciu, opravu alebo, ak je to potrebné, integráciu údajov; b) zrušenie, transformácia do anonymnej formy alebo blokovanie údajov spracovaných v rozpore so zákonom vrátane tých, ktorých uchovávanie nie je potrebné na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo následne spracované; c) potvrdenie o tom, že operácie uvedené v písmenách a) ab) boli oznámené, aj čo sa týka ich obsahu, tým, ktorým boli údaje oznámené alebo šírené, pokiaľ sa táto požiadavka nepreukáže nemožnou alebo nevyžaduje použitie znamená neprimerane k chránenému právu;

 

IV. namietať, čiastočne alebo všeobecne: a) z legitímnych dôvodov na spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, hoci tieto údaje zodpovedajú účelu zhromažďovania; b) na spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak je spracovanie zamerané na zasielanie reklamných alebo priamych predajných materiálov, prieskumu trhu alebo komerčných informácií pomocou automatizovaných volacích systémov, bez účasti ľudí, e-mailom a / alebo konvenčný telemarketing a / alebo poštová reklama. Právo zainteresovanej strany namietať proti používaniu automatických postupov na marketingové účely uvedené v písmene b) sa rozširuje na tradičné postupy bez toho, aby bolo v každom prípade dotknuté právo zainteresovanej strany čiastočne uplatniť právo na námietky. Zainteresovaná strana má preto schopnosť prijímať správy iba tradičnými prostriedkami alebo iba automaticky, alebo ani jedným z týchto dvoch druhov komunikácie.

V prípade potreby existujú aj práva uvedené v článkoch 16 – 21 GDPR (právo na opravu údajov, právo byť zabudnutý a vymazať údaje, právo obmedziť spracovanie údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať), ako aj právo na odvolanie sa na osobu zodpovednú za ochranu dát.

V tejto súvislosti máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pokiaľ ide o spracovanie údajov vykonané s vaším súhlasom, pričom legitimita spracovania údajov vykonaná na základe vášho súhlasu zostáva až do odvolania nedotknutá.
Akékoľvek sťažnosti môžu byť predložené Ručiteľovi na ochranu osobných údajov so sídlom v Piazza Venezia n. 11 00187 Rím.

10. Ako uplatňovať svoje práva

Svoje práva môžete uplatniť kedykoľvek zaslaním:

 • doporučený list s potvrdením o vrátení zaslanom Únii južných Tirolských poľnohospodárov a priamych poľnohospodárov – Südtiroler Bauernbund, so sídlom Via C.-M.-Gamper, 5, PO Box 421, I-39100 Bolzano alebo
 • e-mail na adresu osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov (DPO): [email protected]

11. Maloletí

Táto stránka a služby vlastníka nie sú určené pre maloleté osoby mladšie ako 18 rokov a majiteľ úmyselne nezhromažďuje osobné údaje týkajúce sa maloletých. V prípade, že informácie o neplnoletých boli neúmyselne zaregistrované, správca údajov ich na žiadosť používateľov včas odstráni.

12. Majiteľ, spracovateľ údajov a poverovatelia

Správcom údajov je Juho Tirolská únia farmárov a pestovateľov – Südtiroler Bauernbund, so sídlom Via C.-M.-Gamper, 5, PO Box 421, I-39100 Bolzano. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov a spracovateľov sa vedie v ústredí správcu údajov.

13. Zmeny týchto informácií

Tieto informácie môžu podliehať zmenám. Preto je vhodné tieto informácie pravidelne kontrolovať a odkazovať na najaktuálnejšiu verziu.

14. Funkcia nahrávania

Na našej stránke vám ponúkame možnosť registrácie. Údaje zadané pri tejto registrácii, ktoré sú prevzaté zo vstupného formulára registračného formulára, sa zhromažďujú a ukladajú výlučne na použitie našej ponuky. Nebudú prevedené na tretie strany. Takýmto spôsobom tiež nie je porovnávané údaje zhromaždené s údajmi, ktoré môžu zhromažďovať iné súčasti našej stránky.

15. Zverejňovanie pracovných ponúk

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú za účelom zverejnenia pracovných ponúk. Informácie sa čítajú a zobrazujú na “mein SBB” alebo na tejto stránke kliknutím na pole ochrany osobných údajov.

16. Webové písma Google

Táto stránka používa tzv. Webové fonty poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazenie fontov. Pri prezeraní stránky prehliadač načíta do vyrovnávacej pamäte prehliadača webové písma potrebné na správne zobrazenie textu a písma.
Na tento účel sa musí použitý prehliadač pripojiť k serverom spoločnosti Google. To spoločnosti Google umožňuje vedieť, že vaša IP adresa bola použitá na prístup na naše webové stránky. Používanie webových písiem Google je v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online služieb. Toto je legitímny záujem podľa čl. 6 ods. 1, lett. F HDPR.
Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.
Ďalšie informácie o webových fontoch Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

17. Úžasné písmo

Táto stránka používa tzv. Webové fonty poskytované spoločnosťou Fonticons, Inc. na jednotné zobrazenie fontov. Pri vyvolaní stránky prehliadač načíta webové písma potrebné na správne zobrazenie textov a typov písma v pamäti prehliadača.
Na tento účel sa musí použitý prehliadač pripojiť k serverom spoločnosti Fonticons, Inc. To spoločnosti Fonticons, Inc. umožní zistiť, že vaša IP adresa bola použitá na prístup na našu webovú stránku. Používanie webových písiem je v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online služieb. Toto je legitímny záujem podľa čl. 6 ods. 1, lett. f HDPR. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.
Ďalšie informácie o Font Awesome nájdete na https://fontawesome.com/help av politike ochrany osobných údajov spoločnosti Fonticons, Inc.: 

18. Youtube

Naša platforma využíva funkciu vkladania služby YouTube na prezeranie a prehrávanie videí od spoločnosti Google. Web prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Keďže spoločnosť Google Inc. vrátane všetkých svojich dcérskych spoločností v úplnom vlastníctve má sídlo v Spojených štátoch amerických a sú certifikované podľa štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, údaje sa môžu preniesť do Spojených štátov podľa článku 45 GDPR.
Keď navštívite jednu z našich stránok, na ktorú bolo vložené video YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube je preto informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Používatelia, ktorí sú prihlásení pomocou účtu YouTube, umožňujú službe YouTube priradiť správanie pri surfovaní k svojmu osobnému profilu. YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Toto je legitímny záujem podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR.
Ďalšie informácie o spracovaní používateľských údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube na stránke:
https://policies.google.com/privacy. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

19. Job-Alarm (Newsletter)

Na Agrijobe majú uchádzači o zamestnanie možnosť byť informovaní e-mailom o nových pracovných miestach, ktoré zodpovedajú ich vybraným preferenciám. Ak chcete používať túto službu, musíte pri registrácii uviesť platnú e-mailovú adresu, svoje meno a aspoň jednu preferenciu úlohy. Tieto informácie použijeme iba na to, aby sme vám zaslali požadované informácie a nie na ich prenos tretím stranám. Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom postupu dvojitého prihlásenia. Aby sme zaručili autentizáciu, t. J. Aby sme predišli neoprávnenému prihláseniu v mene tretích strán, pošleme vám po prvej registrácii potvrdzovací e-mail, v ktorom vás požiadame o opätovné potvrdenie kliknutím na odkaz v e-maile. Oznámenia Agrijobs budú zaslané s potvrdzovacím e-mailom. Spracovanie údajov vložených do formulára Agrijobs sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. A GDPR). Súhlas s uložením údajov, e-mailovej adresy, mena a ich použitia na zasielanie oznámení spoločnosti Agrijobs môžete kedykoľvek odvolať nad odkazom zodpovedajúcim informáciám spoločnosti Agrijobs / newsletter. Zrušenie nemá vplyv na legitimitu predtým vykonaných operácií spracovania údajov. Vaše údaje sa budú uchovávať po celú dobu trvania zmluvy, tj do okamihu, keď vy alebo my vyradíme / odstránime alarm úlohy.

20. Vimeo

Na správu videí používame poskytovateľa Vimeo. Vimeo prevádzkuje spoločnosť Vimeo, LLC so sídlom v 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Na niektorých našich webových stránkach používame doplnky Vimeo. Ak používateľ navštívi internetové stránky našej webovej stránky vybavenej týmto doplnkom, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo a vytvorí sa doplnok. Toto prenesie na server Vimeo, ktoré z našich internetových stránok boli navštívené. Ak ste sa prihlásili k účtu Vimeo, spoločnosť Vimeo priradí tieto informácie k vášmu osobnému účtu. Táto informácia je tiež priradená k vášmu používateľskému účtu, keď používate doplnok, napríklad kliknutím na tlačidlo Štart videa. Tomu môžete zabrániť tak, že sa pred použitím našej webovej stránky odhlásite zo svojho používateľského účtu Vimeo a vymažete cookies spojené s Vimeo. Viac informácií o spracovaní údajov a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo nájdete na stránke https://vimeo.com/privacy.

21. Pozn

Na komunikáciu konkrétneho obsahu používame externý softvér na automatické otváranie kontextových okien. Tento softvér je riadený externým systémom Sleeknote ApS, Jens Baggesens Vej 90A, 8200 Aarhus, Dánsko. Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Sleeknote: https://sleeknote.com/privacy-policy. Použitie registračného nástroja je voliteľné. Sleeknote zhromažďuje a ukladá údaje na našej webovej stránke, prostredníctvom ktorých sa vytvárajú profily používania na základe pseudonymov. Na tento účel môžu byť použité cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne v počítači používateľa a ktoré umožňujú rozpoznanie, ak používateľ znova navštívi našu webovú stránku. Profily použitia pseudonymu nie sú kombinované s osobnými údajmi používateľa pseudonymu bez výslovného súhlasu zainteresovanej strany. Je možné namietať kedykoľvek a s budúcimi účinkami proti zhromažďovaniu a uchovávaniu údajov na webovú analýzu kontaktovaním spoločnosti Sleeknote (Tel: +45 71 99 77 07).

 

Cookie-Politika

Webové stránky www.agrijobs.it používajú súbory cookie. Nižšie nájdete viac informácií o cookies, o tom, ako sa používajú na webe a ako sa s nimi konzultuje. Pokračovaním v prehliadaní našej webovej stránky po prečítaní banneru súhlasí používateľ s používaním súborov cookie v súlade s týmito pravidlami pre súbory cookie.

1. Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa odosielajú do vašich elektronických zariadení (počítač, tablet atď.) Počas prehliadania webových stránok. Kedykoľvek prehliadate, súbory cookie sa odosielajú späť na pôvodnú webovú stránku alebo na tretiu webovú stránku, ktorá dokáže rozpoznať konkrétny súbor cookie. Cookies sa používajú na ukladanie informácií na webovú stránku, takže zariadenie rozpozná každú ďalšiu návštevu tej istej webovej stránky. Cookies vám tiež umožňujú uložiť nastavenia vášho prehliadača, aby vám ponúkli funkčnejšie prehliadanie a čo najviac prispôsobili obsah stránky. Ďalšie informácie o súboroch cookie sú k dispozícii na webovej stránke www.aboutcookies.org, kde nájdete informácie o tom, čo nastavili na vašom zariadení, ako spracovávajú nastavený obsah a ako ich spravujú a odstránia.

2. Druhy cookies

Cookies môžu byť technické, analytické alebo profilované. Web používa technické „cookies relácie“ a trvalé cookies prvej strany. Webové stránky tiež používajú nasledujúce analytické súbory cookie tretích strán:

 • Google Analytics
  Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa súbory cookie na analýzu používania webových stránok používateľov. Informácie generované súbormi cookie sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na jej servery v USA. Spoločnosť Google tieto informácie spracuje v našom mene s cieľom vyhodnotiť použitie našej webovej stránky zostavením súhrnných a anonymných správ o činnosti webovej stránky a poskytnutím ďalších služieb súvisiacich s týmito činnosťami. Spoločnosť Google môže tieto informácie zdieľať s tretími stranami, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany tieto informácie používajú v mene spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností neprepojí vašu IP adresu s inými údajmi Google. Je možné odmietnuť používanie cookies zmenou nastavení prehliadača, avšak v takom prípade už nebude možné používať všetky funkcie webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google na vyššie uvedené metódy a účely. Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html
  Deaktivácia: Deaktivujte Google Analytics
 • Google Mapy
  Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  Ak chcete používať funkcie Máp Google, musíte si uložiť IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.
  Používanie Máp Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a ľahkej nájdenia miest, ktoré sme uviedli na webových stránkach. To predstavuje legitímny záujem v zmysle umenia. 6 ods. 1 lit. f) GDPR.
  Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Webové stránky používajú nástroje, ktoré znižujú identifikáciu súborov cookie, napríklad „gat._anonymizelp ()“, aby zaručili anonymizáciu IP (tzv. „Maskovanie IP“). Webové stránky nepoužívajú cookies

3. Účel

Technické cookies, ktoré používa naša stránka, slúžia na vytvorenie a uľahčenie vašej navigácie a na poskytnutie a umožnenie využívania služieb tejto stránky, ktoré vám pri druhom prístupe nemusia znova zadávať údaje, ako napríklad užívateľské meno, na prihlásenie. Analytické súbory cookie sa používajú na analýzu a sledovanie spôsobu, akým používate stránku (napr. Počet prístupov a zobrazených stránok), aby nám umožnili vylepšiť stránky z hľadiska prevádzky a navigácie.

4. Ako skontrolovať a odstrániť cookies

Používanie cookies môžete povoliť pokračovaním v prehliadaní webu po prečítaní bannera. Používanie súborov cookie nemôžete autorizovať ani inak inak zakázať manuálnou úpravou konfigurácie prehliadača a dodržiavaním pokynov obsiahnutých v zásadách správy súborov cookie. Ak sa chcete uistiť, že váš prehliadač odmietne súbory cookie, postupujte podľa pokynov poskytovateľa prehľadávača. Podrobnejší sprievodca nájdete na webovej stránke www.aboutcookies.org.

Prenos údajov je voliteľný. Upozorňujeme však, že odmietnutie / deaktivácia cookies vám môže zabrániť v používaní niektorých funkcií tejto stránky.
Informácie o: spôsoboch spracovania, prístupe k údajom, komunikácii údajov, právach zainteresovanej strany, metódach uplatňovania práv, majiteľovi, správcovi, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

Kontakt: Ak potrebujete akékoľvek informácie o týchto Zásadách používania súborov cookie, obráťte sa na túto e-mailovú adresu: [email protected] alebo nám pošlite doporučený list s potvrdením o vrátení. do: Zväzu poľnohospodárov a priamych poľnohospodárov južného Tirolska – Südtiroler Bauernbund, so sídlom Via C.-M.-Gamper, 5, PO Box 421, I-39100 Bolzano.

Táto politika ochrany osobných údajov je prekladom informácií z nemeckého jazyka na stránke https://agrijobs.it/privacy/. Právny význam má iba pôvodný text.