Polityka prywatności

 

Południowotyrolskie Stowarzyszenie Rolników Südtiroler Bauernbund z siedzibą pod adresem: Kanonikus-Michael-Gamper-Strasse 5, 39100 Bozen (BZ), VAT UE: IT01521720217 (zwane dalej „administratorem” ), pełniąc funkcję podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, informuje, że zgodnie z art. 13 dekretu nr 196 z dnia 30.06.2003 r. (zwanego dalej „kodeksem ochrony danych osobowych”) oraz art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (zwanego dalej „RODO”) przetwarza dane osobowe w niżej wyjaśniony sposób i w niżej określonych celach:

1. Przedmiot przetwarzania danych

Administrator przetwarza niewrażliwe dane osobowe służące do identyfikacji (przykładowo, ale ograniczone nie tylko do imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu, adresu e-mail – zwane dalej „danymi osobowymi” lub tylko „danymi”), które zostaną podane podczas rejestracji na stronie internetowej administratora pod adresem www.agrijobs.it (zwanej dalej „stroną internetową”), podczas udziału w badaniach opinii i ankietach dotyczących zadowolenia, podczas wypełniania formularzy zgłoszeniowych na organizowane przez administratora imprezy bezpośrednio na stronie internetowej, w pytaniach online dotyczących pomocy lub wyjaśnień oraz w prośbie o przesyłanie newslettera.

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób następujący:
A) bez jednoznacznej zgody (art. 24, litera a), b), c) kodeksu ochrony danych osobowych oraz art. 6, litera b) i e) RODO) w następujących celach oficjalnych:

 • prowadzenie i administrowanie stroną internetową;
 • umożliwienie korzystania z ewentualnie wybranych usług;
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez administratora za pośrednictwem strony internetowej (np. imprezach);
 • przetwarzanie pytań kontaktowych;
 • wypełnianie wymogów i obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozporządzeń, przepisów prawnych UE lub nakazów urzędowych;
 • wypełnianie zobowiązań związanych z administracją;
 • wypełnianie celów statutowych;
 • zapobieganie lub wykrywanie oszustw bądź nadużyć dotyczących strony internetowej;
 • wykonywanie praw administratora, na przykład dochodzenie praw przed sądem.

B) Wyłącznie na podstawie jednoznacznie udzielonej zgody (art. 23 i 130 kodeksu ochrony danych osobowych oraz art. 7 RODO) w celach innych:

przesyłanie ankiet dotyczących badania opinii i zadowolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie newslettera i/lub zaproszeń albo zgłoszeń na imprezy, w których administrator bierze udział lub jest ich organizatorem.

3. Sposoby przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach procedur określonych w art. 4 kodeksu ochrony danych osobowych oraz art. 4 punkt 2) RODO, tzn.: rejestrowanie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, wgląd, przetwarzanie, modyfikowanie, wybór, sporządzanie wyciągów, porównywanie, wykorzystywanie, dopasowywanie, blokowanie, przesyłanie, usuwanie i niszczenie danych. Zarejestrowane dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznie i/lub automatycznie z wykorzystaniem opartej na chmurze strony internetowej, której administratorem jest Południowotyrolskie Stowarzyszenie Rolników. Administrator przetwarza dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne do ww. celów, jednakże nigdy nie dłużej niż 10 lat od zakończenia relacji w odniesieniu do celów oficjalnych lub nie dłużej niż 2 lata od zarejestrowania danych do innych celów.

4. Bezpieczeństwo

Administrator stosuje różnorodne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nadużyciem lub ingerencją innych osób. W szczególności wykorzystuje środki wymienione w art. 32-34 kodeksu ochrony danych osobowych oraz art. 32 RODO; używa technik szyfrowania danych zgodnych ze standardem AES (BCrypt) oraz chronionych protokołów do transmisji danych znanych pod nazwą HL7 i HTTPS, a także przestrzega standardów ISO/IEC 27000, WG3 i WG4.

5. Dostęp do danych

Dane mogą być udostępnione w celach określonych w art. 2.A) i 2.B):

 • pracownikom administratora, będącym pełnomocnikami i/lub wewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi i/lub administratorami systemu;
 • spółkom trzecim lub innym podmiotom prawnym, dostawcom, technikom wsparcia sprzętowego i programowego, instytucjom kredytowym, freelancerom itd., którzy wykonują swoje zadania w ramach outsourcingu na rzecz administratora jako podmioty przetwarzające dane.

6. Ujawnianie danych

Administrator jest uprawniony, również bez jednoznacznej zgody (stosownie do art. 24 litera a), b) u. d) kodeksu ochrony danych osobowych oraz art. 6, litera b) i c) RODO), ujawnić dane w celach wymienionych w art. 2.A) organom nadzoru, sądom oraz wszystkim innym podmiotom prawnym, którym ujawnienie danych jest obowiązkiem prawnym, służącym wypełnieniu wymienionych celów. Dane nie będą ujawniane w sposób publiczny.

7. Przekazywanie danych

Zarządzanie i utrwalanie danych osobowych odbywa się na terenie Europy, na zainstalowanych w UE serwerach administratora i/lub zaangażowanych przez niego spółek trzecich, które są wskazanymi podmiotami przetwarzającymi. W szczególności przekazuje się dane rolników do federacji Confagricoltura z siedzibą pod adresem: C.so Vittorio Emanuele II, 101, 00186 Roma, co wynika z obowiązującego porozumienia.

8. Sposoby podawania danych i skutki odmowy udzielenia informacji

Podanie danych w celach wymienionych w art. 2.A) jest obligatoryjne. W przeciwnym razie nie będzie możliwe zarejestrowanie na stronie internetowej i realizacja usług wymienionych w art. 2.A). Natomiast podanie danych w celach wymienionych w art. 2.B) jest dobrowolne. Można zatem odmówić podania danych oraz późniejszego przetwarzania danych; w takim przypadku nie będzie możliwe przesyłanie pocztą elektroniczną zaproszeń na imprezy, newslettera, ankiet dotyczących badania opinii i zadowolenia. Niemniej można będzie w dalszym ciągu korzystać z usług określonych w art. 2.A).

 

9. Prawa osoby, której dotyczą dane

Osobie, której dotyczą dane, przysługują prawa określone w rozdziale III RODO, a mianowicie:

I. prawo do uzyskania informacji, czy są zarejestrowane jej dane osobowe, również wówczas, jeżeli nie zostały one jeszcze utrwalone, oraz prawo do uzyskania tych danych w zrozumiały sposób;

II. prawo do uzyskania informacji o: a) źródle pochodzenia danych osobowych; b) celu i sposobach przetwarzania; c) wykorzystywanym systemie, jeżeli dane są przetwarzane elektronicznie; d) najważniejszych danych umożliwiających identyfikację administratora, podmiotów przetwarzających oraz wymienionego z nazwiska przedstawiciela na podstawie art. 5, ust. 2 kodeksu ochrony danych osobowych oraz art. 3, ust. 1 RODO; e) osobach lub kategoriach osób, którym mogą być przekazane dane osobowe bądź mogą się o nich dowiedzieć jako ustaleni personalnie przedstawiciele, administratorzy albo pełnomocnicy na terytorium kraju;

III. prawo do otrzymania: a) aktualizacji, sprostowania lub – w przypadku zainteresowania – uzupełnienia danych; b) potwierdzenia usunięcia, anonimizacji lub uniemożliwienia dostępu do danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, łącznie z danymi, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, w jakich zostały zarejestrowane lub były następnie przetwarzane; c) potwierdzenia, że o czynnościach wymienionych pod literą a) i b), również w odniesieniu do ich treści, zostały powiadomione osoby, którym przekazano dane lub przez które były one rozpowszechniane, o ile nie okaże się to niemożliwe albo nakład środków nie będzie nadmierny w stosunku do chronionego prawa;

IV. Prawo do wyrażenia całkowitego lub częściowego sprzeciwu: a) z uzasadnionych przyczyn wobec przetwarzania swoich danych osobowych, nawet jeżeli dane te odpowiadają celowi ich gromadzenia; b) wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wysyłki materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badania rynku lub opinii społecznej albo przesyłania informacji handlowych i są do tego wykorzystywane automatyczne systemy telefoniczne bez udziału ludzi, poczta elektroniczna i/lub tradycyjny marketing telefoniczny i/lub tradycyjna reklama pocztowa. Sformułowane w punkcie b) prawo do sprzeciwu osoby, której dotyczą dane, odnośnie do celów marketingowych przy zastosowaniu technik automatycznych obejmuje również techniki tradycyjne; nie ogranicza to jednak prawa osoby, której dotyczą dane, do częściowego skorzystania z prawa do sprzeciwu. W związku z tym osoba, której dotyczą dane, może otrzymywać powiadomienia tylko sposobem tradycyjnym lub tylko powiadomienia automatyczne albo też żadnych z dwóch wymienionych sposobów powiadamiania.

Ponadto – o ile ma to zastosowanie – osobie, której dotyczą dane, przysługują prawa określone w art. 16-21 RODO (prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu), a także prawo do wniesienia skargi do inspektora ochrony danych.
W związku z tym można w dowolnym czasie odwołać wyrażoną wcześniej zgodę, co nie narusza legalności przetwarzania danych, jakie miało miejsce do chwili odwołania.
Skargi można wnosić do urzędu ochrony danych osobowych w Rzymie: „Garante per la protezione dei dati personali” z siedzibą pod adresem: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma

10. Możliwości korzystania z przysługujących praw

W dowolnej chwili można skorzystać z przysługującego prawa. W tym celu należy wysłać

 • list polecony z potwierdzeniem odbioru na adres Południowotyrolskiego Stowarzyszenia Rolników: Südtiroler Bauernbund, Kanonikus-Michael-Gamper-Strasse 5, 39100 Bozen lub
 • e-mail do inspektora ochrony danych: [email protected]

11. Osoby małoletnie

Niniejsza strona internetowa oraz usługi oferowane przez administratora nie są przeznaczone dla osób małoletnich poniżej 18. roku życia. Administrator nie rejestruje świadomie danych osobowych małoletnich. W przypadku nieświadomego zarejestrowania informacji na temat osoby małoletniej zostaną one przez administratora bezzwłocznie usunięte po otrzymaniu stosownego wniosku.

12. Administrator, podmioty przetwarzające i inspektor ochrony danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Południowotyrolskie Stowarzyszenie Rolników Südtiroler Bauernbund z siedzibą pod adresem: Kanonikus-Michael-Gamper-Strasse 5, 39100 Bozen. Lista podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych jest przechowywana w siedzibie administratora.

13. Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może z biegiem czasu ulec zmianie. Dlatego zaleca się regularnie czytać politykę prywatności i uwzględniać brzmienie aktualnej wersji.

14. Funkcja rejestracji

Nasza strona internetowa oferuje możliwość zarejestrowania się. Dane wprowadzone podczas rejestracji, widoczne w oknie formularza rejestracyjnego, są gromadzone i utrwalane wyłącznie w celu skorzystania z naszej oferty. Danych nie przekazuje się osobom trzecim. Zebrane w ten sposób dane nie są porównywane z danymi, które mogą być ewentualnie gromadzone przez inne komponenty naszej strony internetowej.

15. Oferty pracy online

Dane Klientów są rejestrowane w celu publikacji ofert pracy. Politykę prywatności akceptuje się w aplikacji „mein SBB” lub poprzez kliknięcie okienka polityki prywatności na niniejszej stronie internetowej.

16. Google Web Fonts

W celu spójnego przedstawiania czcionek niniejsza strona internetowa korzysta z tak zwanych fontów internetowych, udostępnionych przez firmę Google. Podczas otwierania strony internetowej przeglądarka wczytuje potrzebne fonty internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.
W tym celu używana przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, z jakiego adresu IP otwierana jest nasza witryna. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts odbywa się w interesie spójnego i atrakcyjnego wyglądu naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeżeli przeglądarka nie obsługuje fontów internetowych, wówczas komputer używa jednej ze swoich standardowych czcionek.
Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/

17. Font Awesome

17. Font Awesome

W celu spójnego przedstawiania czcionek niniejsza strona internetowa korzysta z tak zwanych fontów internetowych, udostępnionych przez firmę Fonticons, Inc. Podczas otwierania strony internetowej przeglądarka wczytuje potrzebne fonty internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.
W tym celu przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Fonticons, Inc. W ten sposób Fonticons, Inc. dowiaduje się, z jakiego adresu IP otwierana jest nasza witryna. Korzystanie z fontów internetowych odbywa się w interesie spójnego i atrakcyjnego wyglądu naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli przeglądarka nie obsługuje fontów internetowych, wówczas komputer używa jednej ze swoich standardowych czcionek.
Więcej informacji o foncie Awesome można znaleźć na stronie https://fontawesome.com/help oraz w polityce prywatności firmy Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.

18. Youtube

Nasza platforma korzysta z wbudowanej funkcji YouTube do wyświetlania i odtwarzania filmów. Administratorem stron jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ponieważ koncern Google Inc. ze swoimi wszystkimi spółkami córkami z siedzibą w USA posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA, przekazywanie danych do USA jest dopuszczalne na podstawie art. 45 RODO.

Odwiedzając jedną z naszych stron, na której jest wbudowany film Youtube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwery YouTube uzyskują przy tym wiedzę, które z naszych stron internauta odwiedził. Użytkownicy zalogowani do konta Youtube umożliwiają serwerom Youtube przyporządkowanie swoich preferencji do indywidualnego profilu. Korzystanie z usług YouTube odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych stron internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

19. Job Alert (Newsletter)

Osoby poszukujące pracy mogą na platformie AgriJobs zapisać się na mailowe powiadamianie o nowych ofertach pracy, pasujących do wybranych preferencji. Chcąc skorzystać z tej usługi, należy podczas rejestracji podać adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko oraz określić co najmniej jedną preferencję dotyczącą pracy. Danych używamy wyłącznie do wysyłania zamówionych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przy zapisywaniu się stosujemy procedurę double opt-in. W celu uwierzytelnienia i aby uniknąć wysyłania niezamówionych Job Alertów, po pierwszej rejestracji przesyłamy na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie, w którym należy jeszcze raz potwierdzić swoją rejestrację przez kliknięcie na podany link. Przesyłanie powiadomień Job Alert rozpocznie się po potwierdzeniu odpowiedniego linka dostarczonego pocztą elektroniczną. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza Job Alert odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W dowolnej chwili można odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na utrwalanie danych, adresu poczty elektronicznej i nazwiska oraz wykorzystywanie ich do przesyłania powiadomień Job Alert, na przykład klikając na odpowiedni link znajdujący się w Job Alercie/newsletterze. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych, jakie miało miejsce do chwili odwołania zgody. Dane udostępnione w ramach umowy na korzystanie z powiadomień Job Alert będą przechowywane przez okres trwania umowy, tzn. do czasu wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron usługi Job Alert.

 

Cookie-Policy

Polityka wykorzystywania plików cookie
Strona internetowa www.agrijobs.it korzysta z plików cookie. Poniżej znajduje się więcej informacji o plikach cookie, sposobie ich wykorzystywania przez stronę internetową oraz w jaki sposób są one odczytywane. Jeżeli po przeczytaniu banera użytkownik kontynuuje przeglądanie naszej witryny, jest to jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie plików cookie w zgodzie z niniejszą polityką wykorzystywania plików cookie.

1. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane na urządzenie elektroniczne (komputer, tablet itp.) w chwili, gdy użytkownik przegląda stronę internetową. Przy każdym następnym wejściu pliki cookie są przesyłane do pierwotnej strony internetowej lub na stronę internetową podmiotu trzeciego, które potrafią rozpoznać specyficzny plik cookie. Pliki cookie przechowują w pamięci informacje dotyczące strony internetowej, dzięki czemu urządzenie użytkownika zostaje rozpoznane podczas następnej odsłony tej samej strony internetowej. Pliki cookie pozwalają również zapisać ustawienia przeglądarki, co zapewnia bardziej funkcjonalną obsługę witryny i sprawia, że jej zawartość zostaje bardziej spersonalizowana. Pod adresem www.aboutcookies.org można znaleźć więcej informacji o plikach cookie oraz dowiedzieć się, co pliki cookie ustawiają w urządzeniu, w jaki sposób przetwarzają ustawienia oraz jak można je usunąć.

2. Rodzaje plików cookie

Pliki cookie mogą mieć charakter techniczny, analityczny lub służący do profilowania. Witryna używa technicznych, sesyjnych plików cookie oraz stałych plików cookie aktualnie przeglądanej strony. Witryna używa również następujących analitycznych plików cookie osób trzecich:

 • Google Analytics
  Google Analytics, usługa umożliwiająca analizowanie aktywności w sieci, dostarczana przez koncern Google Inc. (zwany dalej „Google”). Google Analytics używa plików cookie, aby pomóc w analizowaniu korzystania ze stron internetowych przez innych użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki cookie są udostępniane firmie Google i zapisywane na jej serwerach w USA. Na nasze zlecenie Google przetwarza te informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, opracowując zbiorcze i anonimowe raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz oferując inne usługi związane z tego rodzaju aktywnościami. Google może ewentualnie przekazywać informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane z mocy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie firmy Google. W żadnym wypadku Google nie łączy adresu IP z innymi danymi dostępnymi firmie Google. Można wyłączyć używanie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale w takim przypadku nie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez firmę Google w wyżej opisany sposób i w wyżej przedstawionym celu. Więcej informacji można znaleźć na http://www.google.com/analytics/terms/pl.html
  Prawo do rezygnacji: nie pozwól Google Analytics mnie śledzić
 • Google Maps
  Niniejsza strona internetowa korzysta za pośrednictwem API z serwisu mapowego Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga zapisania adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca niniejszej strony internetowej nie ma wpływu na taki tryb przesyłania danych.
  Korzystanie z usług Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej i łatwiejszego znalezienia miejsc, o których mowa na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

Strona internetowa korzysta z narzędzi, które redukują identyfikację plików cookie, jak np. „gat._anonymizelp ()”, aby zapewnić anonimizację adresu IP (tzw. „IP masking”). Strona internetowa nie używa plików cookie do profilowania.

3. Cel używania plików cookie

Zadaniem technicznych plików cookie używanych na naszej stronie internetowej jest ułatwienie użytkownikom nawigacji i umożliwienie korzystania z usług strony internetowej. Dzięki nim przy ponownym wejściu na stronę internetową użytkownicy nie muszą ponownie wprowadzać danych, np. nazwy użytkownika do logowania. Analitycznych plików cookie używa się do celów statystycznych, aby analizować i monitorować sposób korzystania z witryny (np. liczba wejść i przeglądania stron), aby umożliwić nam ulepszanie witryny pod kątem jej użytkowania i nawigacji.

4. Jak sprawdzić i usunąć pliki cookie

Użytkownik akceptuje używanie plików cookie, jeżeli po przeczytaniu banera kontynuuje nawigację po stronie internetowej. Użytkownik może nie wyrazić zgody na używanie plików cookie lub w dowolnej chwili dezaktywować ich użycie, zmieniając ręcznie konfigurację przeglądarki i postępując zgodnie z instrukcjami menadżera plików cookie. Aby uzyskać pewność, że przeglądarka przestanie używać plików cookie, odsyłamy do instrukcji dostawcy przeglądarki. Szczegółową instrukcję można znaleźć na www.aboutcookies.org.

Przesyłanie danych jest opcjonalne. Zwracamy jednak uwagę, że niewyrażenie zgody na używanie plików cookie lub ich dezaktywacja może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji witryny. Informacje o metodach wykorzystywania, dostępie do danych, przesyłaniu danych, prawach osób, których dotyczą dane, korzystaniu z przysługujących praw, właścicielu i administratorze można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Kontakt: we wszelkich sprawach związanych z polityką wykorzystywania plików cookie należy kontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] albo wysłać do nas list polecony z potwierdzeniem odbioru na adres Południowotyrolskiego Stowarzyszenia Rolników: Südtiroler Bauernbund, Kanonikus-Michael-Gamper-Strasse 5, Postfach 421, 39100 Bozen (BZ)

 

Niniejsza polityka prywatności jest tłumaczeniem z języka niemieckiego i jest dostępna w oryginale pod xy. Jedynie tekst oryginalny jest prawnie wiążący [email protected].