AGBs

 

Südtiroler Bauernbund
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 5
Postfach 421
39100 Bozen
Tel. +39 0471 999333
Faks +39 0471 981171
Adres e-mail: [email protected]
VAT UE: IT01521720217

zwane dalej „AgriJob”.

Stroną umowy z AgriJob jest wyłącznie gospodarstwo rolne, zwane dalej „Klientem”.

 

Przedmiot umowy

AgriJob i Klient zobowiązują się w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz cennik SBB wypełniać wzajemne świadczenia uzgodnione w zawartej umowie. Wzajemne prawa i obowiązki uzgodnione między AgriJob i Klientem wynikają wyłącznie z treści zlecenia i niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Klient uzyskuje możliwość zamieszczania ogłoszeń z ofertami pracy na platformie internetowej AgriJobs, korzystając z aplikacji „mein SBB”. Klientowi zostanie przyporządkowana indywidualna strefa klienta, która umożliwia zarządzenie swoimi ogłoszeniami o pracy.

Osoby zgłaszające się do Klienta za pośrednictwem platformy AgriJob nie są klientami AgriJob ani stroną umowy z AgriJob.

 

Zawarcie umowy

Umowę uznaje się za zawartą, jeżeli Klient zaakceptuje Ogólne Warunki Handlowe i Politykę prywatności platformy AgriJob oraz prześle ofertę pracy za pośrednictwem aplikacji „mein SBB”. Po przesłaniu ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej AgriJob.

 

Obowiązki Klienta wynikające z umowy

Korzystanie z platformy w celu zamieszczania ofert pracy jest dla Klienta odpłatne.

Obowiązek zapłaty powstaje po opublikowaniu oferty pracy na platformie internetowej AgriJob, niezależnie od faktu, czy między Klientem a kandydatem do pracy dojdzie do zawarcia stosunku pracy czy też nie.

 

Publikacja ogłoszenia o pracy

Klient samodzielnie redaguje ogłoszenie przy użyciu aplikacji „mein SBB”, po czym ogłoszenie zostaje opublikowane na platformie internetowej AgriJob. AgriJob w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia natury merytorycznej lub technicznej, powstałe z winy Klienta.

Oferta pracy jest publikowana na platformie internetowej AgriJob przez okres 30 dni.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

AgriJob nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o pracy. Wyklucza się możliwość wnoszenia przez Klienta jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych związanych z publikacją i rozpowszechnianiem ofert pracy, aplikacjami kandydatów oraz wynikłych z tego kontaktów i współpracy między Klientem a ewentualnymi kandydatami do pracy. Dotyczy to również przedstawicieli i podmiotów działających w imieniu SBB.
Wyklucza się również roszczenia odszkodowawcze w przypadku zakłóceń i usterek działania platformy internetowej, będących skutkiem awarii technicznych i/lub siły wyższej.
Wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje tych zobowiązań umownych AgriJob, które muszą być spełnione, aby osiągnąć cel umowy, a także przypadków rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia obowiązków.

 

Właściwość miejscowa sądu i prawo umowy

Interpretacja i wypełnienie przedmiotowych warunków umowy podlega prawu włoskiemu. Jedynym sądem właściwym miejscowo w zakresie rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umowy między AgriJob a Klientem jest sąd w Bozen.

 

Pozostałe warunki

Zawarta umowa uprawnia AgriJob do wykorzystywania danych Klienta do tworzenia analiz trendowych i zestawień. Uzyskane wyniki będą jednak publikowane w sposób anonimowy.

Prawa Klienta wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani cedowane na inne osoby. Przejęcie umowy przez osoby trzecie wymaga zgody ze strony AgriJob.